SPK Nedir?

SPK Nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu bağımsız bir devlet kurumudur.

1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulan SPK; sermaye piyasasının sağlıklı, şeffaf, etkin ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak, yatırımcıların korunmasını, piyasanın adil ve düzenli bir ortamda gelişimini teşvik etmekle görevlidir.

SPK Kuruluş Amacı ve Tarihi

SPK, sermaye piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve rekabetçi bir şekilde işlemesini sağlamak, yatırımcıların korunmasını temin etmek ve sermaye piyasasının gelişimini desteklemek amacıyla kurulmuştur.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun kabulüyle resmi olarak 1981 yılında faaliyete geçen kurum, Türkiye'nin finansal altyapısını modernize etmek ve uluslararası standartlarda bir sermaye piyasası oluşturmak için önemli bir adımı temsil eder.

1980'li yılların başında Türkiye ekonomisinin liberalizasyon sürecine paralel olarak sermaye piyasalarının gelişimini teşvik etmek ve yatırımcı güvenini sağlamak amacıyla düzenleyici bir kurum ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Buna uygun olarak SPK’nın kuruluş amacı; sermaye piyasalarını düzenleyip denetlemek, yatırımcıları korumak, haksız rekabeti önlemek ve sermaye piyasasının sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlamaktır.

SPK Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

SPK'nın temel görevi; sermaye piyasalarının adil, şeffaf, etkin ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak, yatırımcıları korumak ve sermaye piyasasının gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda SPK'nın sahip olduğu geniş yetki ve sorumluluklar şu şekilde sıralanabilir:

 • SPK; sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi, halka arz edilmesi, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin düzenlenmesi gibi konularda yasal çerçeve oluşturur.
 • Aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım fonları gibi piyasa katılımcılarının faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek için lisanslama ve kayıt işlemleri gerçekleştirir.
 • Piyasa katılımcılarının faaliyetlerini ve sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü piyasaları sürekli olarak denetler ve gözetim altında tutar.
 • Piyasa manipülasyonu, içeriden öğrenenlerin bilgi suistimali ve diğer usulsüzlüklerin önlenmesi için gerekli tedbirleri alır ve yaptırımlar uygular.
 • Yatırımcıların bilinçlendirilmesi ve sermaye piyasaları hakkında eğitim almasını sağlamak için çeşitli programlar ve kampanyalar düzenler.
 • Yatırımcı şikayetlerini değerlendirir ve yatırımcı haklarının korunmasına yönelik gerekli işlemleri yürütür.
 • Sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlamak üzere araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütür, piyasa verimliliğini artıracak yenilikleri teşvik eder.
 • Uluslararası sermaye piyasalarıyla uyum ve iş birliğini geliştirmek amacıyla, yabancı düzenleyici otoriteler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar.

SPK Organizasyon ve İşleyiş Yapısı

SPK, sermaye piyasalarının etkin ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak ve yatırımcı haklarını korumak üzere organize edilmiş bir kurumdur. Kurum; kurul üyeleri, başkan, ana daireler ve birimler gibi çeşitli yapıların bir araya gelmesiyle oluştur.

SPK'nın karar alma organı, başkan dahil olmak üzere belirlenen sayıda üyeden oluşan Kurul'dur. Üyeler, sermaye piyasası ve finans alanlarında geniş tecrübeye sahip kişiler arasından seçilir. Kurul, sermaye piyasaları ile ilgili düzenlemeleri yapma, denetim ve gözetim faaliyetlerini yürütme ve yatırımcı şikayetlerini değerlendirme yetkisine sahiptir.

SPK'nın günlük işlerinin yönetilmesi ve Kurul kararlarının uygulanması, SPK Başkanı tarafından sağlanır. Başkan, aynı zamanda SPK'nın dış temsilciliğini üstlenir.

SPK'nın ana daireleri arasında düzenleme ve denetimle ilgili birimler yer alır. Bu birimler, sermaye piyasası mevzuatının geliştirilmesi, piyasa katılımcılarının faaliyetlerinin denetlenmesi ve yatırımcı şikayetlerinin incelenmesinden sorumludur.

Bunların dışında İdari ve mali işler, insan kaynakları, bilgi teknolojileri gibi alanlarda destek hizmetleri sağlayan birimler, SPK'nın operasyonel etkinliğinin sürdürülmesinde kritik öneme sahiptir.

SPK içindeki farklı birimler arasında etkin bir iş akışı ve koordinasyon sağlanır. Bu hem iç işleyişin verimliliğini artırır hem de dış paydaşlarla etkileşimde tutarlı ve hızlı yanıt verilmesini sağlar. Aynı zamanda kurul, yatırımcıların bilinçlendirilmesi ve sermaye piyasaları hakkında genel kamuoyunun eğitilmesi amacıyla çeşitli programlar ve etkinlikler de düzenler.

SPK Tebliğ ve Düzenlemeleri

Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasalarını düzenleyen ve denetleyen ana otoritedir. Yürürlüğe koyduğu tebliğler ve düzenlemeler; sermaye piyasalarının adil, şeffaf ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlama, yatırımcıları koruma ve piyasanın gelişimine destek olma amacını taşır.

SPK’nın, bu kapsamda yürütülmesinden sorumlu olduğu bazı düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç süreçleri, ihraççıların yükümlülükleri ve halka arz edilen araçların piyasada işlem görebilirliği ile ilgili kurallar
 • Aracı kurumların ve diğer finansal kuruluşların sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin yasal çerçevesi, bu kuruluşların yatırımcılara sunacakları hizmetlerin standartları ve yürütülmesi gereken operasyonel prosedürler
 • Borsaya açılan şirketlerin yönetim yapısı, şeffaflığı ve hesap verebilirliğini güçlendirmeye yönelik uygulamalar
 • Yatırımcıların haklarını korumak ve sermaye piyasası işlemlerinde karşılaşılabilecek olası sorunlara çözüm bulmak için kurulan şikâyet ve başvuru süreçleri
 • Şirketlerin mali durumlarını ve performanslarını yansıtan finansal raporların hazırlanması, sunulması ve kamuya açıklanmasıyla ilgili kurallar
 • Sermaye piyasası faaliyetlerinde şeffaflığı ve doğruluğu sağlamak amacıyla şirketlerin mali tablolarının bağımsız denetimden geçirilmesi süreçleri
 • Piyasa manipülasyonu ve içeriden öğrenen bilgi kullanımı gibi usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik tedbirler ve bu tür faaliyetlere karşı uygulanacak yaptırımlar

SPK ve Yatırımcı İlişkileri

SPK’nın başlıca görevlerinden biri yatırımcıların haklarının korunmasıdır. Bu doğrultuda kurul, yatırımcıların bilinçlendirilmesi ve piyasaya olan güvenlerinin artırılması konusunda önemli sorumluluklar üstlenir.

SPK, sermaye piyasası ile ilgili düzenlemeleri ve tebliğleri, yatırımcıların kolayca erişebileceği şekilde kamuoyuyla paylaşır. Şirketlerin kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi ve şeffaflığın artırılması, yatırımcı güveninin sağlanmasında kritik öneme sahiptir. Bu noktada kurul gerek ulusal gerekse uluslararası otoriterlerle iş birliği yaparak yatırımcıların korunmasına yönelik adımlar atar.

Aynı zamanda SPK, yatırımcıların korunmasına yönelik yasal düzenlemeler geliştirir ve bu hakların etkin bir şekilde kullanılmasını kolaylaştırır. Bunlar arasında sermaye piyasası araçlarına erişebilme, dolandırıcılığa ve yanıltıcı pratiklere karşı korunma, şeffaf ve adil bir piyasa ortamında işlem görme hakları sayılabilir.

Yatırımcıların bu temel haklardan faydalanabilmesi için kurul; yasal süreçlere başvuru, şikayet mekanizmaları ve yatırımcıyı bilgilendirme programları çeşitli mekanizmalar sunar. Yatırımcılar, SPK tarafından hazırlanan rehber ve kılavuzlar sayesinde haklarını nasıl daha etkili kullanacaklarını öğrenebilirler.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu