Info Form X
An error has occurred, please try again later! Form has been sent, thank you.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

İşbu aydınlatma metni, ÜNLÜ Menkul Değerler Anonim Şirketi (kısaca “Yatırım Kuruluşu”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) kapsamında Yatırım Kuruluşu ile kurulacak sözleşmelere taraf olan veya Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerden faydalanan yahut sair şekillerde Yatırım Kuruluşu ile ticari ilişki içerisinde bulunan gerçek kişi müşterilerin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metninde değişiklik yapılması halinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilerinizin güncel tutulması amacıyla www.unlumenkul.com/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi adresinde yer alan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası da (kısaca “Politika”) dahil olmak üzere ilgili tüm ilgili dokümanlar güncellenecektir.

Kişisel verilerinizin işbu aydınlatma metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere yukarıda anılan Politikadan ulaşabilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni hakkındaki görüş ve sorularınızı tarafımızla paylaşmak için www.unlumenkul.com/iletisim/ adresinde bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla Yatırım Kuruluşu’na iletebilirsiniz.

Kuruluşumuz tarafından elde edilen kişisel verileriniz kategorik olarak ve kategori altında işlenen kişisel veriler belirtilerek aşağıda verilmiş olup bu kişisel verilerin elde edilme yöntemleri, kişisel veriyi işlememizin hukuki sebebi İlgili kişi kategorisine göre belirlenmiştir.

 1. Müşteri; Form ve sözleşme üzerinden elde edilen ve aşağıda belirtilen kişisel verileriniz Kanun madde 5'te yer alan “kanunlarda açık öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

İşlenen kişisel veriler; isim-soy isim, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, anne – baba adı, imza beyannamesi, adres bilgisi, telefon & cep telefon numarası, e-posta, faks, meslek bilgisi, özgeçmiş, banka IBAN numarası, hesap / menkul kıymet hareketleri, risk ve getiri tercihleri, talep bilgisi, ip adres bilgisi, ses kayıtları, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, kullanılan ürün ve hizmetlerin bilgisi, fotoğraf, giriş-çıkış kayıtları, kurum ve unvan bilgisi.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, yine belirtilen amaç ve hukuki sebep uyarınca işlenerek aktarılmaktadır.

Kişisel Verileriniz, ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi, Yatırım Kuruluşu’nun hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması amaçlarıyla iş birliği içinde olduğumuz taraflar dahil olmak üzere Yatırım Kuruluşu veya Yatırım Kuruluşu adına ürün veya hizmet sağlayan taraflar, hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir. Şirketimizin sunduğu yurtdışı işlem aracılığı hizmetini almanız halinde ise, ilgili hizmete ilişkin Yurtdışı Borsalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmemizi imzalamanızı müteakip, kişisel verileriniz hizmetin ifası ile doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olduğu ölçüde işlenecek; bu hususta Kanun'un 9. maddesi kapsamında açık rızanıza istinaden yine bu amaçla sınırlı olarak yurt dışındaki iş ortaklarımıza aktarılacaktır.

Kişisel verileriniz ayrıca, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle de yetkileri kapsamında paylaşılabilecektir. Yatırım Kuruluşumuz, kişisel verilerinizin paylaşıldığı durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır.

Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://www.unlumenkul.com/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle ve yine aynı adreste yer alan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu Yatırım Kuruluşu’na iletmeniz durumunda talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve herhalükarda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Okudum, anladım
 • Görüntülü Görüşme ile
  Hesap Aç
 • Ücretsiz Kurye Hizmeti ile
  Hesap Aç
 • Piapiri uygulamasını indirip görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.