Temerrüt Nedir?

Temerrüt Nedir?

Finans dünyasında varlığını sürdüren her yatırımcı ve şirket, mali sağlığını korumak, kazanç olanaklarını büyütmek adına pek çok strateji geliştirir. Bu stratejilerin merkezinde ise temerrüt kavramı yer alır.

Temerrüt, özellikle yatırımcılar ve finansal kurumlar açısından önemli role sahiptir. Çünkü ödeme yükümlülüğünün yerine getirilememesi durumuna işaret eder ve çeşitli finansal sonuçları beraberinde getirir. Dolayısıyla tüm dengelerin titizlikle korunduğu finans dünyasında dikkat edilmesi gereken kavramların başında gelir.

Gelin, temerrüde düşmenin ne anlama geldiğini ve muhtemel sonuçlarını birlikte inceleyelim.

Temerrüt Nedir?

Temerrüt, bir borç veya ödeme taahhüdünün belirlenen süre içinde yerine getirilememesidir. Örneğin; şirket, borç ödeme tarihine sadık kalmaz veya yatırımcı anlaşılan vadeyi kaçırırsa bu durum temerrüt olarak adlandırılır.

Temerrüt, ödeme taahhüdünde bulunan tarafın mali zorluklarla karşılaştığı veya taahhüdünü yerine getirmekte isteksiz olduğu anlamına gelebilir. Bu noktada temerrüt durumlarının genellikle belirli koşullar ve sözleşmelerle tanımlandığını belirtmek önemlidir. Temerrüt durumunda ilgili taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü ve mali durumun yeniden dengelemesi için çeşitli hukuki ve finansal süreçler devreye girebilir.

Temerrüde Düşmek Ne Anlama Gelir?

Finansal taahhütlerinizi zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirememeniz durumu temerrüde düşmek olarak tanımlanır. Bir kişi, şirket veya kuruluş temerrüde düştüğünde genellikle belirlenmiş olan ödeme süreleri içinde borçlarını veya finansal taahhütlerini karşılayamamış demektir.

Mali anlaşmaların temelini oluşturan sözleşmelere ve ödeme planlarına sadakatin zedelenmesine yol açabilir. Temerrüde düşmek, genellikle mali sıkıntılar, nakit akış sorunları veya taahhütleri yerine getirmekte isteksizlik gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Finansal piyasalarda ciddi sonuçlar doğurabilecek bu durum, özellikle borç alan taraflar için kredi notlarının düşmesine, faiz oranlarının artmasına ve gelecekteki mali işlemlerde güvenin azalmasına neden olabilir.

Şirketler açısından hissedar güvenini sarstığı gibi finansal sıkıntılara ve hukuki süreçlere zemin hazırlayabilir. Bu nedenle temerrüde düşmek, mali sağlığı ve itibarı derinden etkileyen durumdur. Mali planlama ve risk yönetimi, olası sorunların önlenmesi veya etkilerinin en aza indirilmesi açısından büyük önem taşır.

Temerrüt Faizi Ne Demek?

Temerrüt faizi, finansal taahhüt süresi içinde yükümlülüğünü yerine getiremeyen taraflara uygulanan ek ödemedir. Mali sözleşmelerin sağlam şekilde yönetilmesi ve taraflar arasındaki güvenin korunması adına bir tür disiplin mekanizmasıdır.

Genellikle borçlu tarafın ödemeleri geciktirmesi veya belirlenen vadeyi kaçırması durumunda devreye giren temerrüt faizi, bir tür cezai nitelik taşır. Bu faiz türü, sözleşme koşullarına göre belirlenen oran üzerinden hesaplanır, geciken ödemelerin finansal kuruluşlar veya alacaklılar için telafisini sağlar.

Temerrüt faizi, temerrüt durumunun yarattığı ek risk ve maliyeti dengelemek adına kullanılır. Borç alan taraf için ek mali yükümlülük anlamına gelir. Gecikmiş ödemelerle birlikte ödenmesi gereken bu faiz, mali durumu daha da zorlaştırabilir, finansal itibar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Temerrüt Nedenleri Nelerdir?

Çeşitli faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkabilen temerrüt; genel olarak mali zorluklar, nakit akış sorunları, ekonomik durgunluklar, yatırımlardaki risklerin değerlendirilememesi ve ödeme taahhütlerine sadakatsizlik gibi unsurların bir sonucudur.

Örneğin, şirket beklenmeyen pazar değişiklikleriyle karşılaşabilir, sonucunda ise planlanan gelirleri elde etmesi zorlaşacağından bu durum, temerrüt riskini artırabilir.

Aynı şekilde yatırımcı, global ekonomik koşulları doğru değerlendiremediği bir portföy yönetimiyle temerrüde düşme riskini artırabilir.

Bu gibi durumlar, temerrüt riskinin çeşitli kaynaklardan ortaya çıkabileceğini gösterir. Temerrüdü önlemek ve finansal sağlığı korumak için mali durumu sürekli olarak değerlendirmek gerekir.

Temerrüdün Sonuçları Nelerdir?

Temerrüt, finansal dünyada ciddi sonuçlara yol açabilen bir durumdur. Sonuçlarla başa çıkmanın en iyi yolu ise mali durumu düzenli olarak değerlendirmek, risk yönetimi yapmak ve ödemeleri zamanında yerine getirmektir.

Temerrüdün olası sonuçları ise şunlardır:

 • Bireyler veya şirketlerin kredi notlarını olumsuz etkiler. Kredi notlarındaki düşüş ise gelecekteki kredi alımını zorlaştırarak faiz oranlarını artırabilir.
 • Finansal itibarı sarstığı için yatırımcı güvenini azaltarak gelecek işlemlerde olumsuz etkiler yaratabilir.
 • Alacaklılar tarafından hukuki yollara başvurulmasına neden olabilir. Hukuki süreçler, maliyetli ve zaman alıcı olabilir.
 • Genellikle faiz ve cezai ödemeleri beraberinde getirir. Ek maliyetler, borçlu tarafın mali yapısını daha da zorlaştırabilir.

Temerrüt Olasılığı Nedir?

Borçlunun veya finansal taahhüt sahibinin, belirlenen ödeme şartlarını yerine getirememe riski temerrüt olasılığı olarak tanımlanır.

Bu olasılık, çeşitli faktörlerden etkilenir ve genellikle finansal analiz / risk yönetimi süreçleri tarafından değerlendirilir. Örneğin; borçlunun finansal sağlığı, temerrüt olasılığını doğrudan etkileyeceği için zayıf mali durum, ödeme taahhütlerini yerine getirme konusunda zorluklara neden olabilir. Faiz oranları, döviz kurları ve diğer finansal piyasa koşulları da temerrüt olasılığını etkileyen unsurlardır.

Şirketlerde etkili yönetim, mali durumu düzenlemek ve riskleri minimize etmek açısından önemlidir. Zayıf yönetim, borçların ödenmeme riskini artırabilir. Bununla birlikte genel ekonomik durum ve sektörel koşullar da temerrüt olasılığını etkiler.

Temerrüde Düşme Kriterleri

Borçlunun temerrüt durumuna geçip geçmeyeceğini belirleyen kriterler vardır. Örneğin, belirlenen vade içinde yapılan ödemelerde gecikmeler, özellikle düzenli ödemelerin sürekli olarak gecikmesi bu kriterlerin başında gelir.

Borçlu tarafın alacaklılar tarafından hukuki süreçlere maruz kalması, mali sözleşmelerde belirlenen koşullara uymamak gibi kriterler de temerrüde düşme olasılığını tetikler.

Genel olarak temerrüde düşme kriterleri arasında sayılabilecek hususlar şunlardır:

 • Borçlunun, kredi taksitlerini veya faiz ödemelerini belirlenen vade tarihinde yapmaması
 • Kredi anlaşmasında belirlenen şartların borçlu tarafından ihlal edilmesi
 • Borçlu tarafın iflas başvurusunda bulunması veya borçlarını yeniden yapılandırmak için resmi bir süreç başlatması
 • Kredinin güvencesi olarak gösterilen teminatın değerinin, borcun geri ödenmesini riske atacak şekilde azalması
 • Borçlu aleyhine başlatılan hukuki işlemler veya alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için yasal yollara başvurması

Ticari Temerrüt Faizi Hesaplama

Ticari ilişkide ödemelerin belirlenen süre içinde yapılmaması durumunda uygulanan ek maliyeti öngörmek için kullanılan yöntem, ticari temerrüt faizi hesaplamasıdır. Temerrüt faizi, ödenmeyen miktar üzerinden belirlenen oranla hesaplanır ve genellikle günlük bazda uygulanır.

Hesaplama süreci ise şöyledir:

 • Temerrüde düşen tarafın ödenmeyen ana borç miktarı belirlenir. Gecikmiş ödemelerin tutarı dahildir.
 • Ticari sözleşme veya yasal düzenlemeler çerçevesinde temerrüt faiz oranı tespit edilir. Bu oran, genellikle yıllık bazda ifade edilir.
 • Temerrüt durumunun başladığı tarihten ödenene kadar geçen gün sayısı hesaplanır.
 • Günlük faiz oranı, ana borç miktarına uygulanarak faiz hesaplanır. Günlük faiz oranı genellikle yıllık faiz oranının 365'e bölünmesiyle elde edilir.

Örneğin, bir ticari temerrüt durumunda 10.000 TL'lik borç için yıllık %12 temerrüt faiz oranı belirlendiğini ve ödemenin 30 gün geciktiğini varsayalım. Örneğe göre günlük faiz oranı şu şekilde hesaplanır:

Ticari Temerrüt faizi = Ana borç miktarı x Temerrüt faiz oranı x (Geçen gün sayısı / 365)

= 10.000 x 0,12 x (30 / 365)

= 986,30 TL

Bu durumda, 30 gün gecikmiş ödeme için 10.000 TL'lik borç üzerinden yaklaşık 986,30 TL tutarında ticari temerrüt faizi ödenmesi gerekecektir.

Ticari Temerrüt Faizi Oranları

Ticari temerrüt faiz oranları, şirketlerin finansal taahhütlerini yerine getirme riskinin ölçüsüdür. Bu oranlar, ekonomik koşullar ve finansal istikrarın yansıması olarak değişebilir. Düşük oranlar genellikle sağlıklı iş ortamını gösterirken yüksek oranlar mali sıkıntıların göstergesi olabilir. Yatırımcılar ve şirketler, oranları dikkatlice takip ederek finansal stratejilerini güncellemelidir.

Aşağıdaki tabloda son 3 yılın temerrüt faiz oranlarını bulabilirsiniz:

Yılı

Temerrüt Faiz Oranı

2021

%18,25

2022

%17,25

2023

%11,75

Temerrüt Alışı Nedir? Hisseyi Nasıl Etkiler?

Temerrüt alışı, bir hisse senedine olan talebin veya ilginin, hisse senedi ihraç eden şirketin ödeme taahhütlerini yerine getirememe riski nedeniyle azalması durumudur. Genellikle şirketin mali zorluklarla karşılaştığı, ödemelerini ertelemesi gerektiği dönemde ortaya çıkar.

Yatırımcıların güvenini sarstığı için hisse senedi değerini olumsuz etkileyebilir. Temerrüt alışı, şirketin mali sağlığının şüpheli olduğu dönemde yatırımcıların o şirketin hisselerine olan talebinin düşmesine neden olabilir. Bu durumda hisse senedi fiyatlarında düşüş yaşanabilir.

Ayrıca bu tür bir gelişme, şirketin gelecekteki borçlanma maliyetlerini de artırabilir, çünkü yatırımcılar riskleri nedeniyle daha yüksek faiz talep edebilirler. Şirketin finansman maliyetlerini artırarak genel mali yapısını zorlaştırabilir.

Hisse Kredisinin Temerrüde Düşmesi

Şirketin borç ödemelerini zamanında yerine getirememesi, hisse senetlerinin temerrüde düşmesine neden olur. Şirketin finansal sağlığını değerlendirmek için önemli bir gösterge olarak kabul edilen bu durum, mali zorluklar ya da nakit akış sorunları yaşandığını gösterebilir.

Temerrüt Nasıl Önlenebilir?

Temerrüdü önlemek için şirketler, mali durumlarını sürekli izlemeli, nakit akışını etkin yönetmeli ve düzenli risk değerlendirmeleri yapmalıdır. Güçlü bir finansal planlama, disiplinli ödeme takvimi ve etkili kriz yönetimi stratejileri temerrüt riskini minimize etmeye yardımcı olur.

Temerrüdü önlemek için alınabilecek bazı önlemler şu şekildedir:

 • Finansman yönetiminde ödemelerin önceliklendirilmesi
 • Nakit akışlarının periyodik olarak izlenmesi
 • Potansiyel risklere karşı etkili stratejiler geliştirilmesi
 • Belirlenen vadelere uygun olarak disiplinli ödeme takvimi oluşturulması
 • Finansal sağlığın düzenli olarak değerlendirilmesi
Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu