Sharpe Oranı Nedir?

Sharpe Oranı Nedir?

Finans dünyasında yatırım performansının değerlendirilmesi için kullanılan farklı göstergeler söz konusudur. Bunlardan biri de Sharpe oranıdır.

Sharpe oranı, yatırımcıların elde ettikleri getirileri, bu getirilerin gerçekleşmesi sırasında üstlenilen riskle kıyaslamalarına olanak tanır. Oran, yalnızca yüksek getiriler elde etmek yerine alınan risk düzeyine göre bu getirilerin ne kadar verimli olduğunu gösterir.

Risk ve getiri dengesini anlamak finansal piyasalarda en önemli konulardan biridir. Her yatırımın potansiyel getirisinin yanı sıra, o getiriyi elde etmek için alınan riskin de göz önünde bulundurulması gerekir. Sharpe oranı, bu iki önemli unsur arasındaki ilişkiyi ölçen bir araç olarak yatırım kararları sürecinde objektif bir rehber sunar.

Sharpe Oranı Ne Demek?

Sharpe oranı, bir yatırımın riskten arındırılmış getirisini ölçen ve yatırımcılara alınan risk düzeyine göre yatırımın getirisinin ne kadar etkili olduğunu gösteren ölçüttür.

Sharpe oranı, yatırımların performansını objektif bir şekilde ölçmek için kullanılır. Yüksek bir Sharpe oranı, portföy yöneticisinin alınan riski iyi yönettiğini ve risksiz getiriye göre yüksek ayarlanmış getiri sağladığını gösterir.

Aynı zamanda oran, farklı yatırım fonları ve portföylerini karşılaştırmak için de kullanılır. Yatırımcılar ve analistler, aynı kategoriye ait yatırım araçlarını veya farklı zaman dilimlerindeki performansları karşılaştırırken bu oranı kullanabilirler.

Sharpe Oranı Tarihsel Gelişimi

William Forsyth Sharpe tarafından 1960'lı yıllarda geliştirilen Sharpe oranı, yatırım performansını değerlendirme biçimini köklü bir şekilde değiştirmiştir. Bu gelişim hem akademik çevrelerde hem de pratik finans uygulamalarında yankı bulmuştur.

William F. Sharpe, yatırım getirisinin değerlendirilmesinde yalnızca getiri miktarını değil, aynı zamanda bu getirinin elde edilmesi sırasında alınan riski de dikkate almanın önemini vurgulamıştır. 1966 yılında Sharpe, yatırım getirisinin risksiz getiriye göre ne kadar fazla olduğunu ve bu fazlalığın riskle (standart sapma) nasıl orantılı olduğunu gösteren bir ölçüt olarak Sharpe oranını tanıtmıştır.

Sharpe Oranının tanıtılmasından sonra, bu ölçüt hızla hem akademik dünyada hem de finans profesyonelleri arasında popüler hale gelmiştir. 1990 yılında William F. Sharpe, finansal piyasalardaki çalışmaları nedeniyle Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülmüştür.

Zamanla Sharpe oranı birçok farklı piyasa ve yatırım çeşidi için uyarlanmış ve kullanılmıştır. Özellikle farklı türdeki fonlar arasında veya farklı zaman periyotlarında portföy performansını değerlendirmede etkili bir araç olarak kullanılmaktadır.

Sharpe Oranı Neyi Ölçer?

Sharpe oranı, bir yatırımın ya da portföyün elde ettiği fazladan getirinin, alınan risk miktarına göre ne kadar uygun olduğunu gösterir. William F. Sharpe tarafından geliştirilen bu metrik, yatırımın risksiz getiriye göre performansını değerlendirirken risk faktörünü de dikkate alır, böylece yatırımcılara daha kapsamlı bir analiz sunar.

Sharp oranının ölçüm amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 • Riskten Düzeltilmiş Getiri: Oran, bir yatırımın risksiz getiri üzerinde sağladığı ek getiriyi, bu ek getirinin sağlanması sırasında karşılaşılan riskle (standart sapma ile ölçülen) orantılar. Yatırımın birim risk başına ne kadar fazladan getiri sağladığını gösterir.
 • Performans Karşılaştırması: Farklı yatırım araçları veya portföyler arasında, risk düzeyleri farklı olsa bile, performanslarını karşılaştırmak için kullanılır. Sharpe oranı yüksek olan yatırımlar, alınan risk miktarına göre daha yüksek ayarlanmış getiri sağlamış olur. Bu da onları benzerlerine göre daha cazip kılar.
 • Portföy Yönetimi: Portföy yöneticileri için Sharpe oranı, mevcut yatırım stratejilerini değerlendirme ve potansiyel olarak daha yüksek getiri sağlayabilecek düşük riskli yatırım fırsatlarını belirleme aracı olarak işlev görür.
 • Risk Yönetimi: Yatırımın veya portföyün maruz kaldığı riskin getiri üzerindeki etkisini anlamada yardımcı olur.

Sharpe Oranı Nasıl Hesaplanır?

Sharpe oranı, bir yatırımın veya portföyün riskten düzeltilmiş performansını değerlendirmek için kullanılan bir metriktir. Bu oran, yatırımcılara yatırımın risksiz getiriye göre ne kadar fazladan getiri sağladığını gösterir ve aynı zamanda bu fazladan getirinin elde edilme sürecinde karşılaşılan riski hesaba katar.

Sharpe oranı hesaplama formülü:

 • Sharpe oranı = (Rp – Rf) / σ

Formüldeki değişkenlerin anlamları şunlardır:

 • Rp: Portföyün beklenen getirisi (ortalama getiri)
 • Rf: Risksiz getiri oranı (örneğin, hazine bonosu gibi risksiz kabul edilen yatırımların getirisi)
 • σp: Portföy getirisinin standart sapması (portföyün risk düzeyi)

Hesaplamaya geçebilmek için ilk olarak yatırımın veya portföyün dönem içindeki ortalama getirisini belirlenir. Bu getiri genellikle yıl bazında yüzde olarak ifade edilir. Akabinde risksiz getiri oranı belirlenir. Bu oran, genellikle hükümet tahvilleri veya diğer güvenli yatırımların getirisine eşdeğerdir.

Son olarak portföyün standart sapması hesaplanır. Standart sapma, getiri dağılımının ne kadar yayıldığını gösterir ve yatırımın genel risk düzeyini ifade eder.

Sharpe Oranı Kaç Olmalı?

Sharoe oranının iyi veya kötü olarak değerlendirilmesi büyük ölçüde yatırımın yapıldığı piyasa koşulları, yatırımın türü ve yatırımcının risk toleransına bağlıdır. Yine de genel olarak bir değerlendirme yapmak mümkündür.

 • Oran pozitif olduğunda bu durum, portföyün risksiz getiriden daha iyi performans gösterdiği anlamına gelir. Yani, yatırımın alınan riski karşılayacak düzeyde ek getiri sağladığı söylenebilir.
 • Buna karşılık oran negatif ise bu durum portföyün risksiz getiriden daha kötü performans gösterdiğini gösterir. Dolayısıyla yatırımın alınan risk için yeterli getiri sağlamadığını işaret eder.
 • Sharpe oranı sıfıra yakın olduğunda bu portföyün risksiz getiriyle hemen hemen aynı performansı gösterdiğini belirtir. Bu durumda, alınan riskin ek getiri sağlamak için yeterli olmadığı düşünülebilir.

Sharpe oranının spesifik bir "ideal" değeri olmamakla birlikte, genel olarak yüksek bir Sharpe Oranı, portföy yöneticisinin alınan riski etkili bir şekilde yönettiğini ve riski karşılayacak düzeyde getiri sağladığını gösterir.

Piyasa uzmanları genellikle 1.0 veya daha yüksek bir Sharpe oranını iyi bir performans göstergesi olarak kabul eder. 2.0 veya daha yüksek bir oran ise çok daha iyi performans olarak değerlendirilebilir.

Sharpe Oranı Nasıl Yorumlanır?

Sharpe oranı, yatırım performansını değerlendirirken riskten düzeltilmiş getirileri ölçmek için kullanılır. Yatırımların ne kadar etkili olduğunu, alınan risk miktarına göre gösterir.

Eğer Sharpe oranı 1'den büyükse, bu, yatırımın risksiz getiriye göre önemli bir ek getiri sağladığını ve alınan riskin iyi bir şekilde ödüllendirildiğini gösterir. 2 veya daha yüksek bir Sharpe oranı, yatırımın mükemmel bir risk-getiri dengesi sağladığını ifade eder.

Sharpe oranının hesaplandığı zaman dönemi ve frekansı da yorumlamada önemlidir. Uzun vadeli yatırımlar için hesaplanan Sharpe oranları, kısa vadeli dalgalanmaların etkisini azaltır ve daha güvenilir bir performans göstergesi sağlar.

Sharpe Oranı Neden Önemli?

Sharpe oranı, yatırım dünyasında riskten düzeltilmiş getirileri ölçmek için kullanılan temel bir araçtır ve yatırım performansının değerlendirilmesinde büyük bir rol oynar. Bu oran, yatırımcılara ve portföy yöneticilerine alınan risk miktarına göre elde edilen getiriyi anlama ve değerlendirme fırsatı sunar.

Oran, bir yatırımın veya portföyün risksiz getiriye kıyasla ne kadar fazla getiri sağladığını gösterir. Dolayısıyla yatırımcılara yatırımlarının riskini ölçülen getiri ile dengede olup olmadığını değerlendirme imkanı tanır. Yüksek bir Sharpe oranı, yatırımın alınan riski iyi bir şekilde ödüllendirdiğini ve dolayısıyla daha çekici olduğunu gösterir.

Sharpe oranı ayrıca farklı yatırım stratejileri veya portföyler arasında objektif bir karşılaştırma yapılmasını sağlar. Yatırımcılara çeşitli yatırım seçenekleri arasından, aynı risk düzeyine sahip olanları veya farklı risk düzeylerindeki getirileri normalleştirerek en etkili olanı seçme konusunda yardımcı olur.

Oran yalnızca bir yatırımın performansını değerlendirmede değil, aynı zamanda portföy yönetimi ve yatırım stratejilerinin geliştirilmesinde de önemli bir araçtır. Yatırımcılar ve portföy yöneticileri, bu oranı kullanarak yatırımlarının zaman içindeki performansını izleyebilir ve gerektiğinde portföylerini yeniden dengeler.

Dolayısıyla Sharpe oranı yatırım kararlarında bir rehber olarak işlev görür. Yatırımcılar, genellikle yüksek Sharpe Oranına sahip yatırımları tercih ederler, çünkü bu yatırımların risk düzeyi düşünüldüğünde daha yüksek getiri sağlama potansiyeline sahip olduğu kabul edilir.

Sharpe Oranı ile Benzer Risk Ölçütleri ve Farkları

Sharpe oranı, riske göre yatırım performansını değerlendirmede kullanılan bir ölçüttür. Ancak finans dünyasında benzer işleve sahip farklı araçlardan da bahsetmek mümkündür. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Sortino oranı, Sharpe oranına benzer şekilde hesaplanır, ancak yalnızca hedeflenen getiri düzeyinin altında kalan negatif getirileri dikkate alarak portföy performansını değerlendirir. Sortino Oranını, özellikle aşağı yönlü riskleri daha önemli bulan yatırımcılar için değerli kılar. Oran, portföyün negatif dalgalanmalarına karşı duyarlılığı ölçer ve yatırımcılara, düşüş riskine karşı korunma seviyesini anlama imkanı verir.
 • Treynor oranı, portföy getirisini piyasa riskine (beta) göre normalize eder. Piyasa hareketlerine duyarlılığı ölçen beta katsayısını kullanarak portföyün piyasa riskine göre ayarlanmış performansını değerlendirir. Özellikle piyasa risklerinin yüksek olduğu durumlarda yatırımın gerçek risk-ayarlı performansını ortaya koymak için kullanılır.
 • Alpha oranı, bir portföyün piyasa endeksine göre ne kadar iyi performans gösterdiğini gösteren bir başka ölçüttür. Pozitif bir alpha, portföyün, piyasa getirisinin üzerinde bir performans sergilediğini gösterirken, negatif bir alpha, portföyün piyasa performansının altında kaldığını işaret eder.
Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu