Cari Açık Nedir?

Cari Açık Nedir?

Günümüzdeki global ekonomik düzende ülkeler arasındaki sosyal, politik ve iktisadi ilişkiler, herhangi bir ülkedeki domestik çarkların işleyişi noktasında da büyük öneme sahiptir. Bu etkiyi yaratan faktörlerden biri de cari açık göstergesidir.

Cari açık, bir ülkenin dış ticaret dengesindeki olumsuz durumu tanımlarken genellikle ithalatın ihracatı aştığı durumları belirtir. Dolayısıyla ülkenin dışa bağımlılık düzeyini, uluslararası ticaret dengesini derinden etkileyen önemli bir kavramdır.

Cari açığın boyutu ve sürdürülebilirliği, ekonomi uzmanları, politika yapıcılar ve yatırımcılar için önemli göstergedir. Çünkü doğrudan ulusal refahı etkileyebilir, ekonomik istikrar üzerinde belirleyici rol oynayabilir.

“Cari açık nedir? Etkileri nelerdir? Uluslararası ekonomide ne ifade eder?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyorsanız yazımıza göz atmaya devam edebilirsiniz.

Cari Açık Nedir?

Cari açık, bir ülkenin dış ticaret dengesinde belirli bir dönemdeki olumsuz durumu tanımlamak için kullanılan ekonomik terimdir. Bu durum, ülkenin toplam ithalatının, toplam ihracatını aştığını gösterir. Yani, bir ülke daha fazla mal ve hizmeti diğer ülkelerden satın alıyorsa ve bu miktar, diğer ülkelere sattığı mal ve hizmetleri aşıyorsa bu durum cari açık olarak adlandırılır.

Cari açığın nedenleri kompleks ve çok yönlü olabilir. Bunlar arasında yüksek ithalat talebi, dış borçlanma, düşük tasarruf oranları, yüksek tüketim eğilimleri ve rekabetçilik sorunları yer alabilir. Özellikle ülkenin dışa olan bağımlılığı, rekabet gücü gibi konular cari açığın büyüklüğünü etkileyen temel faktörler arasındadır.

Büyük ve sürdürülemez cari açıklar, dış borçların artması ve finansal istikrarsızlık gibi tehlikeleri beraberinde getirebilir. Aynı zamanda dışa bağımlılık arttıkça ekonominin dış şoklara daha hassas hale gelmesi muhtemeldir.

Cari açığın yönetimi ise ekonomik politikalar ve stratejilerle mümkündür. Bunlar arasında ticaret politikalarının düzenlenmesi, tasarruf oranlarının arttırılması, rekabet gücünün iyileştirilmesi ve dış borçların sürdürülebilir seviyelerde tutulması gibi önlemler sayılabilir. Bu şekilde ülke cari açığını etkili şekilde yöneterek ekonomik istikrarını koruyabilir ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilir.

Cari Açık Nasıl Oluşur?

Ülkenin dış ticaret dengesindeki olumsuz durumu temsil eden cari açık, çeşitli faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Dolayısıyla söz konusu açığın oluşumunu anlamak için birden fazla unsur birlikte ele alınmalıdır.

Örneğin, yüksek ithalat talebi cari açığın oluşmasında etkili faktörlerden biridir. Ülke, belirli mal veya hizmetlere olan iç talebi karşılamak amacıyla dış ülkelerden daha fazla mal ve hizmet ithal ederse cari açık meydana gelebilir.

Düşük tasarruf oranları da cari açığın oluşmasında etkili olabilir. Ülkede tasarruf oranları düşükse ve halk yeterince tasarruf yapmıyorsa bu durumda iç talep genellikle ithalata yönelir. Bu da söz konusu açığın artmasına neden olabilir.

Rekabetçilik sorunları da cari açığın oluşumunu etkileyen önemli bir faktördür. Ülke, dış pazarlarda rekabet edemiyorsa veya kendi pazarında yeterince rekabet avantajına sahip değilse diğer ülkelerden daha fazla mal ve hizmet ithal etmek zorunda kalacağından cari açığın büyümesi söz konusu olabilir.

Dış borçlanma, cari açığın oluşmasında etkili unsurlardan bir diğeridir. Yatırım ihtiyaçlarını karşılamak veya tüketimi desteklemek amacıyla dış borçlanma yoluna giden ülkelerde ticaret dengesi negatif yönde artabilir. Ancak bu durum sürdürülebilir seviyede olmalıdır, aksi takdirde dış borçların geri ödenmesinde sorunlar ortaya çıkabilir.

Cari Açık Nasıl Hesaplanır?

Ekonomik göstergelerden biri olan cari açığı hesaplamak için çeşitli verilerin analizi gereklidir. Genel olarak cari açığın hesaplanmasında kullanılan veriler şu şekildedir:

 • Öncelikle ülkenin ithalat ve ihracat verilerini belirlemek gerekir. İthalat, ülke dışından satın alınan mal ve hizmetleri, ihracat ise dışarı satılan mal ve hizmetleri temsil eder.
 • Cari açık, ithalatın ihracatı aştığı durumu yansıttığından bu iki değer arasındaki farkın alınmasıyla hesaplanır. Matematiksel olarak ifade edildiğinde "Cari açık = İthalat - İhracat" formülü kullanılabilir.
 • Daha kapsamlı değerlendirme için sadece ticaret dengesi değil, aynı zamanda hizmet ticareti, gelir akımları ve transferler gibi diğer ekonomik faktörler de dikkate alınmalıdır. Bu unsurların eklenmesi veya çıkarılmasıyla genel ticaret dengesi negatifi hesaplanır.
 • Finansal akışlar ve sermaye hareketleri de göz önüne alınmalıdır. Yabancı yatırım, krediler veya diğer finansal araçlarla ilgili veriler, açığın finansmanını anlamak açısından değerlendirilir.
 • Cari açığın diğer bir önemli yönü de döviz kuruyla ilişkilidir. Ülkenin dışa bağımlılığının hesaplanmasında döviz kuru, dikkate alınması gereken bir göstergedir. Böylece ülkenin dış ticaret dengesinin analizi daha doğru bir şekilde yapılabilir.

Cari Açığı Artıran Nedenler

Ticaret dengesi negatifi, çeşitli nedenlerle artış gösterebilir. Bu nedenleri doğru tespit etmek, ekonomik politika yapıcılarının ve analistlerin cari açığın yönetimine yönelik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur.

Örneğin, ülkede yüksek iç talep, genellikle ithalat talebini artırır. Tüketim ve yatırım harcamalarındaki artışlar, ithal edilen mal ve hizmetlere olan talebi yükseltebilir. Buna bağlı olarak dış ticaret açığının ortaya çıkması beklenir.

Yetersiz tasarruf oranları da ülkede iç talebin genellikle ithalata yönlendirilmesine neden olur. Dolayısıyla ülkenin dışa olan bağımlılığını artırarak dış ticaret dengesizliği oluşturabilir.

Döviz kuru dalgalanmaları, ülkenin mal ve hizmetlerinin fiyat rekabetçiliğini etkileyebilen faktörlerden bir diğeridir. Bir ülkenin para biriminin değer kaybetmesi, ihracatı artırabilir ancak ithalat için harcanan tutarlar da arttığı için cari açığa olumsuz etki edebilir.

Yüksek dış borçlanma da ülkelerin ticaret dengesini olumsuz etkileyen unsurlar arasındadır. Yabancı kaynaklardan sağlanan finansman, iç talebi bir süre destekleyebilir ancak gelecekte geri ödemelerle birlikte açığın artması sonucu doğabilir.

Cari Açık Artarsa Ne Olur?

Cari açığın artması, bir ülkenin dış ekonomik dengesinde önemli etkiler yaratarak çeşitli ekonomik alanlarda hissedilebilir sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlardan başlıcaları şu şekildedir:

 • Dış kaynaklara olan bağımlılığı artırması beklenir.
 • Ulusal para biriminin değerinde düşüş yaşanabilir.
 • Ülkenin iç borçlanma maliyetlerini artırabilir.
 • Ekonomik büyümeyi negatif yönde etkileyebilir.
 • Dışa bağımlılık ve finansman zorlukları, yatırım ve üretim aktivitelerini sınırlayabilir.
 • İthalatın ve yerel üreticilere karşı rekabetin artmasına yol açabilir.
 • Yerel işletmelerin rekabet edememesi ve iş kayıplarıyla sonuçlanabilir.
 • Finansal piyasalarda belirsizliklere zemin hazırlayabilir.
 • Yatırımcı güveninin azalmasına neden olabilir. Buna bağlı olarak döviz kurları, hisse senetleri, faiz oranları gibi finansal araçlarda dalgalanmalar görülebilir.

Cari Açık Nasıl Kapatılır?

Cari açığı kapatmak, ekonomik dengeyi sağlamak ve sürdürülebilir bir dış ticaret dengesi oluşturmak için çeşitli stratejiler gerektirir.

Örneğin, ihracatın teşvik edilmesi ve rekabet gücünün artırılmasıyla yeni pazarlara açılma çabaları, dış ticaret dengesini iyileştirebilir. Aynı zamanda ithalatı kontrol etmek, yerel üretimi destekleyerek cari açığı azaltabilir.

Yatırım ve üretim süreçlerindeki verimliliğin artırılması da ekonomik büyümeyi destekleyerek ithalat ihtiyacını minimize edebilir. Aynı şekilde tasarruf oranlarının artırılması, iç talepteki artışı kontrol ederek cari açığı düşürebilir.

Ekonomik politikaların koordinasyonu, döviz kuru politikalarının dengeli şekilde yönetilmesi gibi başlıklar ticaret dengesi negatifini kontrol altında tutmak adına kritik rol oynar. Bu stratejilerin dengeli kombinasyonu, cari açığın etkili şekilde yönetilmesine katkıda bulunabilir.

Cari Açığa Sebep Olan Başlıca Sektörler

Dış borçlanmayı negatif etkileyen başlıca sektörler genellikle ithalat ve ihracatla doğrudan ilişkili olan endüstrilerdir. Özellikle enerji, ham madde ithali, tüketici elektroniği gibi sektörlerin cari açığın artmasında önemli rol oynadığı düşünülebilir.

Enerji ithali, ülkenin enerji bağımlılığını artırarak ticaret dengesini olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda, ham madde ithali de imalat sektörü için önemli olan malzemelerin yüksek miktarda dışarıdan temin edilmesine yol açarak açığın artmasını sağlayabilir. Tüketici elektroniği ve benzeri sektörlerdeki ithalat talebi de ticaret dengesi negatifinin büyümesine katkıda bulunabilir.

Türkiye’de Yıllara Göre Cari Açık Rakamları

Türkiye'de cari açık, genellikle yıllara göre değişkenlik gösterir ve birçok faktöre bağlı olarak şekillenir. Yıl bazında cari açık rakamları tablodaki gibidir

Yıl

Cari Açık/Fazla (Milyar $)

2022

48.800

2021

57.800

2020

36.700

2019

1.674

2018

-27.633

Verilere bakılarak 2021 yılında küresel ekonomideki toparlanma ve pandemi sonrası etkiler nedeniyle cari açıkta artış yaşandığı söylenebilir. 2020'de ise yine pandeminin etkisiyle cari açığın azaldığı gözlemlemek mümkündür.

Cari fazla nedir? Cari fazla vermek ne demek?

Cari fazla, ülkenin cari işlem dengesinde artıda olduğunu gösterir. Bu durumda ülkenin toplam ihracat geliri, toplam ithalat harcamasını aşmış demektir. Cari fazla, ekonomik sağlığı ve dışa olan güveni yansıtarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyebilir.

Ödemeler dengesi nedir?

Ödemeler dengesi, ülkenin tüm ekonomik faaliyetlerinin uluslararası ticaretteki etkisini gösteren hesaplamadır. İhracat, ithalat, hizmet ticareti, sermaye hareketleri gibi unsurları içerir. Dış ekonomik ilişkilerdeki dengesizlikleri ve ekonomik istikrarı ölçmek açısından önemli bir göstergedir.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu